top of page

Regulamin szkoły językowej online -
VIRTUA LINGUA

§ 1 - Zasady ogólne

 1. Szkoła językowa „VIRTUA LINGUA” prowadzi kursy języków obcych przez Internet od poziomu zupełnie początkującego do poziomu bardzo zaawansowanego.

 2. Słuchacze uczą się on-line indywidualnie bądź w grupie kilkuosobowej.

 3. Szkoła jest czynna przez cały rok i naukę można rozpocząć w dowolnym terminie, przy czym na kurs można się zapisać na minimum jeden miesiąc.

 4. Minimalna liczba godzin w miesiącu to 4 jednostki lekcyjne czyli jedna lekcja tygodniowo.

§ 2 – Lekcja próbna

 

 1. Słuchacze mają możliwość skorzystania z jednej 30-minutowej nieodpłatnej lekcji próbnej.

 

§ 3 – Przesuwanie i odrabianie zajęć

 

 1. Słuchacz indywidualny ma możliwość przesunięcia zajęć od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego właściwe zajęcia, natomiast zajęcia niedzielne oraz poniedziałkowe będą mogły zostać przesunięte najpóźniej do godziny 15:00 w poprzedzającą właściwe zajęcia sobotę.

 2. Uczniowie grup wieloosobowych mają możliwość przesunięcia zajęć od poniedziałku do piątku, najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego właściwe zajęcia, natomiast zajęcia niedzielne oraz poniedziałkowe będą mogły zostać przesunięte najpóźniej do godziny 15:00 w poprzedzającą właściwe zajęcia sobotę. Lekcje mogą być przesunięte pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych Uczestników kursu.

 3. Aby poprawnie przesunąć zajęcia należy przesłać drogą mailową, na adres biuro@virtualingua.pl (najlepiej za potwierdzeniem odbioru), informację o terminie lekcji przesuwanej oraz 2 lub 3 propozycje dokładnej daty i godziny, o której lekcja/e zostaną odpracowane. Zgłoszenie przesunięcia lekcji jest ważne dopiero po otrzymaniu przez kursanta mailowego potwierdzenia z sekretariatu informującego, iż data przesunięcia i odpracowania lekcji została zaakceptowana.

 4. Zgłoszenia o zmianie terminu lekcji po godzinie 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia (poniedziałek – piątek) oraz po godzinie 15:00 w sobotę poprzedzającą zajęcia niedzielne i poniedziałkowe nie będą respektowane.

 5. W przypadku gdy napisanie przez kursanta maila nie jest możliwe, zobowiązany jest on do poinformowania o zmianie terminu, najpóźniej do godziny 17:00 dnia poprzedzającego termin zajęć telefonicznie, dzwoniąc na numer sekretariatu +48 79 400 30 11 i podając 2 lub 3 terminy z propozycją odpracowania zajęć. W sytuacji gdy telefon biurowy nie odpowiada należy zostawić wiadomość na poczcie głosowej analogicznie podając, które zajęcia będą przenoszone podając 2 lub 3 terminy z propozycjami odpracowania tych zajęć.

 6. Słuchacze mają możliwość przesunięcia nadchodzących zajęć bezpośrednio u lektora w czasie trwania lekcji. Po zajęciach należy jednak wysłać również informację do sekretariatu szkoły z terminem zajęć przekładanych oraz datą ich odrobienia.

 7. Od poniedziałku do piątku informacja o przesunięciu zajęć przez szkołę będzie przekazywana uczniowi mailowo najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego właściwe zajęcia, natomiast zajęcia niedzielne oraz poniedziałkowe mogą zostać przesunięte przez szkołę najpóźniej do godziny 16:00 w poprzedzającą lekcję/e sobotę.

 8. Słuchacze zobowiązani są do odrobienia zajęć w ciągu 30 dni od daty przesunięcia lekcji. W przypadku nieodrobienia zajęć przez Słuchacza w tym terminie Słuchacz nie może żądać zwrotu kosztów za niewykorzystaną lekcję.

 9. Odrabiać można maksymalnie 50% zajęć grupy w miesiącu.

§ 4 – Brak połączenia internetowego i problemy techniczne

 

 1. Słuchacz zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich aplikacji, komunikatora, dostępności internetu oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do odbycia zajęć najpóźniej 24 godziny przed wyznaczoną lekcją. W razie jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły w celu poinformowania o zaistniałych nieprawidłowościach.

 2. Nieobecność słuchacza na zajęciach spowodowana chwilowym „brakiem” internetu lub usterkami technicznymi sprzętu elektronicznego traktowana jest jak zajęcia nieodwołane w terminie. Lekcja taka płatna jest zgodnie z aktualnym cennikiem. Wyjątek od tego podpunktu stanowi §4 podpunkt 3.

 3. Nieobecność Lektora na zajęciach spowodowana chwilowym „brakiem” internetu lub usterkami technicznymi sprzętu elektronicznego traktowana jest jak zajęcia nieodwołane w terminie. W takim przypadku słuchacz umawiany jest na odpracowanie zaległych zajęć w innym terminie oraz otrzymuje lekcję gratis od szkoły lub ekwiwalent pieniężny w wysokości pełnej stawki za lekcję. Wyjątek od tego podpunktu stanowi §4 podpunkt 4

 4. Zarówno Słuchacz jak i Lektor mają prawo do odwołania jednej lekcji na semestr (6 miesięcy) z przyczyn technicznych (brak połączenia internetowego lub awaria sprzętu elektronicznego) bądź z powodu nieoczekiwanego zdarzenia losowego (nagła choroba itp.) bez wcześniejszego informowania o tym sekretariatu. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: semestr 1.: od 1 września-1 marca; semestr 2.: od 1 marca-1 września.

 

§ 5 - Zmiana lektora

 

 1. Słuchacze mają możliwość zmiany nauczyciela, bez podania przyczyny.

§ 6 - Lekcje języka online

 1. Długość jednostki lekcyjnej wynosi 50 min.

 2. Słuchacz zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

 3. Słuchacz zgadza się na organizowanie powtórek całości opanowanego już materiału, kiedy nauczyciel oraz metodyk uznają to za celowe.

 4. Każdy pełnoletni Uczestnik kursu, a w przypadku uczestników niepełnoletnich jego rodzic/opiekun, ma prawo zgłaszania własnych uwag i spostrzeżeń odnośnie wprowadzanego materiału.

 5. Słuchacz wyraża zgodę na monitorowanie bieżących postępów w nauce. Ocena postępów w nauce pomaga Słuchaczowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

 6. Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe.

§ 7 - Płatności

 

 1. Opłaty za kurs po wykorzystaniu lekcji próbnych są regulowane według aktualnie obowiązującego cennika, za okres od jednego do dwunastu miesięcy.

 2. Płatności należy dokonywać w ciągu 7 dni od momentu wystawienia rachunku za dany okres rozliczeniowy.

 1. Słuchacz zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za kurs.

 2. Słuchacz, który nie dokona wpłaty w terminie, nie będzie miał prawa uczestniczyć w lekcjach następujących po terminie wpłaty do czasu uregulowania należności

 3. Słuchacz może dokonywać opłaty przelewem internetowym, na poczcie lub w banku.

 4. Słuchacz zobowiązany jest przekazać mailowo lub faksem potwierdzenie wpłaty za kurs na prośbę pracownika szkoły.

 5. Egzaminy organizowane dodatkowo dla Słuchacza są odpłatne. Opłata za taki egzamin jest równa cenie jednej lekcji obowiązującej Słuchacza w miesiącu, w którym egzamin jest przeprowadzany.

 6. Szkoła nie pobiera opłaty za lekcje prawidłowo przełożone przez Słuchacza lub lidera grupy w imieniu pozostałych Uczestników kursu, i odrobione w przeciągu jednego miesiąca. Za lekcje niewykorzystane, które nie zostały odwołane lub zostały odwołane nieprawidłowo, opłata będzie należna w pełnej wysokości.

§ 8 - Zawieszenie kursu i zmiana trybu zajęć

 

 1. W sytuacji, gdy Słuchacz musi przerwać naukę z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych, może On zawiesić kurs na okres od 1 do 3 miesięcy.

 2. Po wznowieniu nauki Słuchacz otrzyma propozycje grup odpowiadających jego poziomowi znajomości języka. Szkoła nie gwarantuje Słuchaczowi możliwości kontynuowania nauki w tej samej grupie, do jakiej Słuchacz był przydzielony przed zawieszeniem kursu.

 3. W czasie wakacji (lipiec, sierpień) Słuchacz ma prawo zawiesić kurs w trybie specjalnym na te 2 miesiące.

 4. Słuchacz zobowiązuje się do zgłoszenia zawieszenia kursu na minimum 30 dni przed planowanym zawieszeniem zajęć.

 5. Słuchacz zobowiązuje się do zgłoszenia zmiany trybu kursu na minimum 30 dni przed planowaną zmianą trybu zajęć.

 

§ 9 – Rabaty

 

 1. Dla stałych Słuchaczy dostępne są dodatkowe indywidualne rabaty w przypadku, gdy z ich polecenia do szkoły dołączy jeden, bądź więcej nowych Słuchaczy (5% od miesięcznej opłaty za zajęcia przy każdej osobie zgłoszonej z polecenia Słuchacza).

 2. Maksymalna zniżka to 15%.

 3. Warunkiem przyznania rabatu osobie polecającej szkołę jest opłacenie przez osobę zgłaszająca się na kurs z polecenia drugiego miesiąca nauki.

 4. Rabaty sumują się.

§ 10 - Rezygnacja z kursu

 

 1. Rezygnację z kursu Słuchacz zobowiązuje się zgłosić co najmniej 30 dni przed ostatnią planowaną lekcją.

 2. Rezygnacji z kursu Słuchacz dokonuje wyłącznie drogą mailową.

3. W przypadku rezygnacji z kursu Słuchacz ma prawo do otrzymania zwrotu opłat za niewykorzystane lekcje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Słuchacz pisemnie zawiadomił szkołę o rezygnacji z kursu.

4. W przypadku zwrotu opłat za niewykorzystane lekcje szkoła uwzględnia przyznany wcześniej rabat.

 

§ 11 – Postanowienia końcowe

 

 1. Fakt uiszczenia opłaty za kurs jest wyrazem akceptacji regulaminu.

Zarząd Szkoły Językowej Virtua Lingua - Języki Online

bottom of page